Prostory narace

visual_prostory narace

Vernisáž 11. 6. od 19:00
Komentovaná prohlídka a finisáž 3. 7. od 19:00
Výstava potrvá do 4. 7.

vystavující umělci: Susanne Kass, Arnaud Maïsetti, Milan Mazur, Jan Pfeiffer, Ivan Svoboda, Tomáš Svoboda, Jan Šerých, Miroslava Večeřová a Vladimíra Večeřová, Lenka Vítková

kurátoři: Viktor Čech and Caroline Krzyszton

To co se „odbornou“ řečí nazývá narace, hraje svou roli u mnoha uměleckých oborů. V oblasti výtvarných umění má jistě i svou negativní konotaci, obvinění z „narativnosti“ je subjektivně pokládáno za něco oslabujícího působnost díla v jeho výtvarné podstatě. Tradiční členění umění na ta časová a prostorová tomu ve své zjednodušeném chápání příběhu jako něčeho odehrávajícího se v časové linii jen nahrává. Přitom sdělení nějaké hodnoty prostřednictvím převyprávění příběhu vizuálními prostředky, shrnutím do v klasickém chápání situace jednotné v místě, času i způsobu, je asi nejtradičnějším modem figurativní malby. Příběh není vyprávěn jen jako sled událostí a jejich aktérů, ale jako ve specifickém místě, času a prostoru se odehrávající konstelace situací a diskursů. Pro výtvarné umění jako tvůrčí směřování vztahující se k formálnímu uchopení dané situace, se pak tato samotná strukturální síť definující příběh stává zásadním momentem.

Současní umělci se s narací potýkají v mnoha různých podobách, s nimiž se s ní střetávají v přesahujících oblastech vizuální, ale přitom z principu narativní filmové řeči, či z literární tvorby, kde se také již dávno stala prostředkem experimentu. Intermediální kontext současného umění tedy poskytuje zajímavé pole, na němž jsou ohledávána specifika dominantních narativních diskursů současné společnosti i možnosti osobních výpovědí na individualizované bázi. Zásadní zde samozřejmě ale je také vědomí toho, že samotná struktura sdělení definuje jeho obsah. Proto zde nalezneme i řadu prací, kde se tématem hry s příběhem a narativními strukturami stávají ony sami. Tato výstava se snaží naznačit tyto tendence v rámci aktuálního umělecké tvorby. Nalezneme zde jak přesahy k literárnímu experimentu a do oblastí verbální komunikace, tak i specifické momenty vizuální narace a konceptuální hru s kontextuálními informacemi.