Kresba tělem

text publikovaný v knize Postkonceptuální přesahy v české kresbě (Lenka Sýkorová ed.), FUD ÚJEP, Ústí nad Labem 2015, s. 31-42.

 

anotace:

Text se zabývá vztahem kresby a pohybu lidského těla. Zaměřuje se na vazby kresby s tancem či s performativními gesty. Dané téma sleduje v rámci krátkých tematických kapitol, z nichž ta první zmíněný vztah prezentuje na příkladu barokní taneční notace. Následující části postup- ně rozebírají další aspekty tématu na tvorbě Vasilije Kandinského, Tris- hy Brown a Williama Forsytha. Text dále směřuje k výskytu tohoto jevu v současném českém umění, kde ho rozebírá na příkladech tvorby Jana Pfeiffera a Adély Součkové. Na závěr je položena otázka vazeb tance na postkonceptuální model současné tvorby.

Klíčová slova: kresba, současné umění, moderní umění, tanec, perfor- mance, české výtvarné umění

text v PDF ke stažení ZDE