Jana Vojnárová: Stužkonoska modrá

PRÁM, Praha

opening: April 12. 2022, 7pm
exhibition: April 13 – May 3 2022

The same way individuals who do not like to simply identify with the fashion trends of the surrounding majority, I, too, as a little boy, was more fascinated by mysterious night moths than banally charming butterflies. It was probably due to the hiddenness and sophistication of their so much different beauty. Unlike the boyish memories of the Silesian bard Petr Bezruč, depicted in his collection Stužkonoska modrá (Clifden Nonpareil), I have never had the heart to imprison these creatures in the deadly immobility of the glazed collection of butterflies. However, just like the already mentioned Clifden Nonpareil, which with its rare charms is a significant point of that poem, reminiscent well what is so fascinating about these flying entities. The delicate structure of the mimicry of its front larger wings, which imitates the pattern of the bark of the trees on which it likes to stay (no less interesting is its camouflage texture in the larval stage), when opened, comes into playful contrast with the richer pigments of their rear wings, adorned with that famous blue ribbon. Although its relatively restrained coloring is dominated not only by many day but also by many night butterflies, its subtle tonality and depicted texture of the patterns make it something unforgettable from its different composition or layout of the wings of the changing collage.

However, poetic connotations are evoked in most of us by the picturesque Czech name Stužkonoska modrá (Clifden Nonpareil). As well as the purely aesthetic perception of its appearance, it directly seduces to the understanding of this creature as a mere poetic object, suitable especially for pinning into the collector’s collection of trophies. As if it has to create a distance in us from the unacceptably different biology of these animals, not to mention the cynical cruelty of natural processes. The seemingly fragile charm of these butterflies, which is from another point of view a functional, protective and signal necessity of their existence, is something that actually creates a kind of parallel to the ambiguity we encounter when thinking about art and its role in our lives. Are those beautiful paintings just indifferent decorations, or does their origin and perception have a deeper meaning for our existence?

In this regard, Jana Vojnárová’s paintings, collages and drawings are for many viewers probably an escape from the cruelty and fleeing elusiveness of the surrounding world, into the ethereality of figurative situations, melting into the tonal poetics of dream image spaces. Her figures and their encounters do not take place in the unstoppable linearity of our lives, but, on the contrary, they simply melancholically last, out of focus on the physical necessities of material reality. Like the unfolding and folding of a butterfly’s wings, the elements of her compositions are always a variable process of composing, in which the process of creating collages, used as sketches through which the elements from object and bodily visual reality enter the author’s pictorial world is essential. After all, aren’t these thin areas of canvas and paper an analogy to the wings with which the painter tries to fly away from the banality and cruelty of our lives? It would be a nice idea, but there is a fundamental difference – unlike the poor butterflies, she can really do it, at least for a while, as well as her viewers.

Colors are not only a very useful tool for insects to hide or emphasize their presence. In the case of pictorial encounters of Jana Vojnárová’s characters, they also play a crucial role, as physicality, moments of encounter or penetration and mere stay are not emphasized by mere modeling, but turn into dialogues of colored clouds reflecting the psychological and compositional nuances of that beautiful world elsewhere. Yet from our immersion in these colorful mists, we must someday emerge back into the gross civility of our reality. At least at the moment when we step out of the gallery space or when its echoes disappear from us. It is a matter of course that we often associate with art, a moment of refreshment and upliftment, followed by another dose of life’s pitfalls. But perhaps the quality of how the artist can tune these transitions back and forth, between spaces of imagination and places of existence, plays a bigger role for his viewers. Just as butterflies choose their landing sites and air currents too reach yet another destination.

Viktor Čech

_____________________

Jak tomu bývá u jedinců, co se neradi jednoduše ztotožňují s módními trendy okolní většiny, i já jsem jako malý kluk byl více fascinován tajemnými nočními můrami, než banálně půvabnými motýly. Bylo to asi i díky skrytosti a sofistikovanosti jejich tak odlišné krásy. Na rozdíl od klukovských vzpomínek slezského barda Petra Bezruče, jak je vykresluje ve své sbírce Stužkonoska modrá, jsem ale nikdy neměl to srdce uvěznit tyto tvory ve smrtelné nehybnosti zasklené sbírky motýlů. Právě ona zmíněná Stužkonoska, která je svými vzácnými půvaby výraznou pointou oné básně, však dobře připomíná to, co je na těchto létajících entitách tak fascinující. Jemná struktura mimiker jejích předních větších křídel, která imituje vzor kůry stromů na nichž ráda pobývá (neméně zajímavá je ostatně i její maskovací textura v larválním stádiu), se po jejich rozevření dostává do hravého kontrastu se sytějšími pigmenty jejích zadních křidélek, ozdobených onou slavnou modrou stužkou. I když její poměrně zdrženlivou barevnost trumfne nejen řada denních, ale i mnozí noční motýli, přesto je ona jemná tonalita a prokreslená textura vzorů něčím, co z této její různým složením či rozložením křídel se obměňující koláže, činí něco nezapomenutelného.

Poetické konotace ovšem ve většině z nás vyvolá již samo o sobě malebné české pojmenování Stužkonosky modré. Stejně jako čistě estetické vnímání jejího vzhledu, i ono přímo svádí k chápání této bytosti jako pouhého obásněného objektu, vhodného především k přišpendlení do sběratelovy kolekce trofejí. Jakoby v nás mělo vytvořit distanci od až nepřijatelně odlišné biologie těchto živočichů, nemluvě o cynické krutosti přírodních procesů. Zdánlivý křehký půvab těchto motýlů, jenž je z jiného úhlu pohledu funkční, ochrannou a signální nutností jejich existence, je něčím co vlastně vytváří i jakousi paralelu k dvojznačnosti se kterou se setkáváme při uvažování nad uměním a jeho rolí v našich životech. Jsou ony krásné obrazy jen indiferentní dekorace, nebo má jejich vznik a vnímání nějaký hlubší smysl pro naši existenci?

Malby, koláže i kresby Jany Vojnárové jsou v tomto ohledu pro řadu diváků asi především únikem před krutostí a prchající nezachytitelností světa kolem, do éteričnosti figurativních situací, rozplývajících se tonální poetice snových obrazových prostorů. Její figury a jejich setkávání neprobíhá v nezadržitelné linearitě našich životů, ale naopak jen prostě melancholicky trvá, rozostřené mimo fyzikální nutnosti hmotné reality. Podobně jako rozkládání a skládání křídel motýla, i prvky jejích kompozic jsou vždy variabilním procesem komponování, při němž je ostatně podstatným proces tvoření koláží, jakýchsi skic, přes něž do autorčina obrazového světa vstupují prvky z předmětné a tělesné vizuální reality. Nejsou nakonec tyto tenoučké plochy plátna a papíru jakousi analogií křídel, s nimiž se malířka snaží odletět z banality a krutosti našich životů? Byla by to hezká představa, ale je zde zásadní rozdíl – na rozdíl do chudáků motýlů se jí to skutečně může alespoň na nějakou dobu podařit, stejně jako jejím divákům.

Barvy jsou nejen pro hmyz velmi užitečným nástrojem jak skrýt nebo naopak zdůraznit svou přítomnost. V případě obrazových setkání postav Jany Vojnárové také mají svoji zásadní roli, jelikož tělesnost, momenty setkávání či pronikání i pouhé pobývání tu není zdůrazněno pouhou modelací, ale mění se v dialogy barevných mračen, odrážejících psychologické i kompoziční nuance onoho krásného světa jinde. Přesto se z našeho vnoření do těchto barevných mlh musíme někdy vynořit zpět do hrubé civilnosti naší reality. Minimálně ve chvíli kdy vykročíme ven z galerijního prostoru, nebo z nás vyprchají jeho ozvěny. Je to naprostá samozřejmost, kterou si s uměním často spojujeme, moment osvěžení a povznesení, následovaný další dávkou životních úskalí. Možná ale větší roli hraje samotná kvalita toho, jak tyto přechody tam a zpět, mezi prostory imaginace a místy existence, dokáže umělec pro své diváky naladit. Obdobně jako si motýli volí svá místa přistání a cesty vzdušnými proudy za dalšími cíli.

Viktor Čech